dì    zǐ   guī

  

rù  zé  xiào

【入  则  孝】

{saudioplayer}dzg01lzx.mp3{/saudioplayer}

父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒。

父母教,须敬听,父母责,须顺承。

冬则温,夏则凊,晨则省,昏则定。

出必告,反必面,居有常,业无变。

事虽小,勿擅为,茍擅为,子道亏。

物虽小,勿私藏,茍私藏,亲心伤。

亲所好,力为具,亲所恶,谨为去。

身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞。

亲爱我,孝何难,亲憎我,孝方贤。

亲有过,谏使更,怡吾色,柔吾声。

谏不入,悦复谏,号泣随,挞无怨。

亲有疾,药先尝,昼夜侍,不离床。

丧三年,常悲咽,居处变,酒肉绝。

丧尽礼,祭尽诚,事死者,如事生。

fù mǔ hū

父母呼

yìng wù huǎn

应勿缓

fù mǔ mìng

父母命

xíng wù lǎn

行勿懒

fù mǔ jiào

父母教

xū jìng tīng

须敬听

fù mǔ zé

父母责

xū shùn chéng

须顺承

{saudioplayer}dzglzx-01.mp3{/saudioplayer}

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

父母教 须敬听 父母责 须顺承

在家中,父母叫唤我们时,应该一听到就立刻回答,不要慢吞吞的答应。父母有事要我们去做,要赶快行动,不要借故拖延,或者懒得去做。父母要我们学好而教导我们时 ,必须恭敬而不可随便,要将话听到心里,记在脑里。我们犯错了,父母责备我们,应当顺从并且承担过失,不可忤逆他们,让他们伤心,否则就是不孝。

dōng zé wēn

冬则温

xià zé qìng

夏则凊

chén zé xǐng

晨则省

hūn zé ding

昏则定

chū bì gào

出必告

fǎn bì miàn

反必面

jū yǒu cháng

居有常

yè wú biàn

业无变

{saudioplayer}dzglzx-02.mp3{/saudioplayer}

冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

出必告 反必面 居有常 业无变

为人子女,冬天要留意父母亲穿的是否温暖,居处是否暖和。夏天,要考虑父母是否感到凉爽。每早起床,一定要看望父母亲,请问身体是否安好;傍晚回来了,也一定要向父母亲问安 。外出时,先告诉父母要到哪里去,回家以后,一定面见父母亲,让他们感到心安。日常生活起居作息有一定的秩序,而且对于所从事的事情,不随便改变 。

shì suī xiǎo

事虽小

wù shàn wéi

勿擅为

gǒu shàn wéi

苟擅为

zǐ dào kuī

子道亏

wù suī xiǎo

物虽小

wù sī cáng

勿私藏

gǒu sī cáng

苟私藏

qīn xīn shāng

亲心伤

{saudioplayer}dzglzx-03.mp3{/saudioplayer}

事虽小 勿擅为 茍擅为 子道亏

物虽小 勿私藏 茍私藏 亲心伤

事情虽然很小,不要擅自做主而不禀告父母,假如任意而为,就有损于为人子女的本分,东西虽然很小,也不要背着父母,偷偷的私藏起来,被父母知道了,父母心里一定十分难过 。

qīn suǒ hào

亲所好

lì wèi jù

力为具

qīn suǒ wù

亲所恶

jǐn wèi qù

谨为去

shēn yǒu shāng

身有伤

yí qīn yōu

贻亲忧

dé yǒu shāng

德有伤

yí qīn xiū

贻亲羞

{saudioplayer}dzglzx-04.mp3{/saudioplayer}

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

父母亲所喜爱的东西,当子女的都应尽力准备 齐全,父母所厌恶的,当子女的都该小心排除。万一我们的身体受到伤害,一定会给父母亲带来忧愁,我们的品格有了缺失,会让父母亲感到羞辱、惭愧。

qīn ài wǒ

亲爱我

xiào hé nán

孝何难

qīn zēng wǒ

亲憎我

xiào fāng xián

孝方贤

{saudioplayer}dzglzx-05.mp3{/saudioplayer}

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

父母亲爱护子女,子女能孝顺父母亲,那是极其天然的事,这样的孝顺又有什么困难呢?如果父母亲讨厌我们憎恨我们,我们却还能够用心尽孝,此种孝,是有贤德的人对父母亲的孝,那是难能可贵。

qīn yǒu guò

亲有过

jiàn shǐ gēng

谏使更

yí wú sè

怡吾色

róu wú shēng

柔吾声

jiàn bú rù

谏不入

yuè fùj iàn

悦复谏

hào qì suí

号泣随

tà wú yuàn

挞无怨

{saudioplayer}dzglzx-06.mp3{/saudioplayer}

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

父母亲有了过失,当子女的一定要劝谏改正,而劝谏的时候,绝对不可板着面孔, 声色俱厉,脸色要温和愉悦,话语要柔顺平和。假如父母亲不接受我们的劝谏,那要等到父母高兴的时候再劝谏。若父母亲仍固执不听,有孝心的人不忍父母亲 陷于不义,甚至放声哭泣,来恳求父母改过,即使招父母亲责打也毫无怨言。

jiàn】:旧时规劝君主或尊长,使改正错误。

挞【tà】:  用鞭棍等打人。

qīn yǒu jí

亲有疾

yào xiān cháng

药先尝

zhòu yè shì

昼夜侍

bù lí chuáng

不离床

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

当父母亲有了疾病,熬好的汤药,做子女的一定要先把药尝一尝,药是否太凉或太热 。不分白天或夜晚,都有应该侍奉在父母身边,不可随意离开父母太远,在父母重病时,最需要有人照顾,尤其是自己的子女能在身边陪伴,照顾起居,是父母心中最感温暖与满足的。在父母临终病重之际,为人子女的我们, 岂能因为事业忙,或没有时间,而放弃这种机会呢?

sāng sān nián

丧三年

cháng bēi yè

常悲咽

jū chù biàn

居处变

jiǔ ròu jué

酒肉绝

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

父母不幸去世,必定要守丧三年,守丧期间,因为思念父母就常常悲伤哭泣起来,自己住的地方也改为简朴,并戒除喝酒、吃肉的生活享受。

sāng jìn lǐ

丧尽礼

jì jìn chéng

祭尽诚

shì sǐ zhě

事死者

rú shì shēng

如事生

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

办理父母的丧事要依照礼仪,不可草率马虎,祭祀时要尽到诚意 。对待已经去逝的父母亲,要像对待父母在世时一样的恭敬。