dì    zǐ   guī
弟    子    规

zǒng xù
【总 叙】

dì zǐ guī    shèng rén xùn    
 弟子规         圣人训         

shǒu xiào tì    cì jǐn xìn
   首孝悌         次谨信

fàn ài zhòng     ér qīn rén     yǒu yú lì     zé xué wén
泛爱众         而亲仁          有余力         则学文

 

 

 

rù  zé  xiào
【入  则  孝】

fù mǔ hū   yìng wù huǎn   fù mǔ mìng   xíng wù lǎn
父母呼         应勿缓         父母命         行勿懒

fù mǔ jiào   xū jìng tīng   fù mǔ zé   xū shùn chéng
父母教         须敬听          父母责         须顺承

dōng zé wēn   xià zé qìng   chén zé xǐng   hūn zé dìng
冬则温         夏则凊         晨则省         昏则定

chū bì gào   fǎn bì miàn   jū yǒu cháng   yè wú biàn
出必告         反必面         居有常         业无变

shì suī xiǎo   wù shàn wéi   gǒu shàn wéi   zǐ dào kuī
事虽小         勿擅为         苟擅为         子道亏

wù suī xiǎo   wù sī cáng   gǒu sī cáng   qīn xīn shāng
物虽小         勿私藏         苟私藏         亲心伤

qīn suǒ hào   lì wèi jù   qīn suǒ wù   jǐn wèi qù
亲所好         力为具         亲所恶         谨为去

shēn yǒu shāng   yí qīn yōu   dé yǒu shāng   yí qīn xiū
身有伤         贻亲忧         德有伤         贻亲羞

qīn ài wǒ   xiào hé nán   qīn zēng wǒ   xiào fāng xián
亲爱我         孝何难         亲憎我         孝方贤

qīn yǒu guò   jiàn shǐ gēng   yí wú sè   róu wú shēng
亲有过         谏使更         怡吾色         柔吾声

jiàn bú rù   yuè fùj iàn   hào qì suí   tà wú yuàn
谏不入         悦复谏         号泣随         挞无怨

qīn yǒu jí   yào xiān cháng   zhòu yè shì   bù lí chuáng
亲有疾         药先尝         昼夜侍         不离床

sāng sān nián   cháng bēi yè   jū chù biàn   jiǔ ròu jué
丧三年         常悲咽         居处变         酒肉绝

sāng jìn lǐ   jì jìn chéng   shì sǐ zhě   rú shì shēng
丧尽礼         祭尽诚         事死者         如事生

 

 

 

chū   zé   tì
【出  则  悌】

xiōng dào yǒu   dì dào gōng   xiōng dì mù   xiào zài zhōng
兄道友         弟道恭         兄弟睦         孝在中

cái wù qīng   yuàn hé shēng   yán yǔ rěn   fèn zì mǐn
财物轻         怨何生         言语忍         忿自泯

huò yǐn shí   huò zuò zǒu   zhǎng zhě xiān   yòu zhě hòu
或饮食         或坐走         长者先         幼者后

zhǎng hū rén   jídàijiào   rénbùzài   jǐjídào
长呼人         即代叫         人不在         已即到

chēng zūn zhǎng   wù hū míng   duì zūn zhǎng   wù xiàn néng
称尊长         勿呼名         对尊长         勿见能

lù yù zhǎng   jí qū yī   zhǎng wú yán   tuì gōng lì
路遇长         疾趋揖          长无言         退恭立

qí xià mǎ   chéng xià jū   guò yóu dài   bǎi bù yú
骑下马          乘下车         过犹待         百步余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
长者立          幼勿坐         长者坐         命乃坐

zūn zhǎng qián   shēng yào dī   dī bù wén   què fēi yí
尊长前         声要低         低不闻         却非宜

jìn bì qū   tuì bì chí   wèn qǐ duì   shì wù yí
进必趋         退必迟         问起对         视勿移

shì zhū fù   rú shì fù   shì zhū xiōng   rú shì xiōng
事诸父         如事父         事诸兄         如事兄

 

 

 

jǐn
【谨】

zhāo qǐ zǎo   yè mián chí   lǎo yì zhì   xī cǐ shí
朝起早         夜眠迟          老易至         惜此时

chén bì guàn   jiān shù kǒu   biàn niào huí   zhé jìng shǒu
晨必盥         兼漱口         便溺回         辄净手

guān bì zhèng   niǔ bì jié   wà yǔ lǚ   jù jǐn qiè
冠必正          纽必结         袜与履         俱紧切

zhì guān fú   yǒu dìng wèi   wù luàn dùn   zhì wū huì
置冠服        有定位         勿乱顿         致污秽

yī guì jié   bú guì huá   shàng xún fèn   xià chèn jiā
衣贵洁         不贵华         上循分         下称家

duì yǐn shí   wù jiǎn zé   shí shì kě   wù guò zé
对饮食         勿拣择         食适可         勿过则

nián fāng shào   wù yǐn jiǔ   yǐn jiǔ zuì   zuì wéi chǒu
年方少         勿饮酒         饮酒醉         最为丑

bù cōng róng   lì duān zhèng   yī shēn yuán   bài gōng jìng
步从容         立端正         揖深圆         拜恭敬

wù jiàn yù   wù bǒ yǐ   wù jī jù   wù yáo bì
勿践阈         勿跛倚         勿箕踞         勿摇髀

huǎn jiē lián   wù yǒu shēng   kuān zhuǎn wān   wù chù léng
缓揭帘         勿有声         宽转弯         勿触棱

zhí xū qì   rú zhí yíng   rù xū shì   rú yǒu rén
执虚器         如执盈         入虚室         如有人

shì wù máng   máng duō cuò   wù wèi nán   wù qīng lüè
事勿忙         忙多错         勿畏难         勿轻略

dòu nào chǎng   jué wù jìn   xié pì shì   jué wù wèn
斗闹场         绝勿近         邪僻事         绝勿问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
将入门         问孰存         将上堂         声必扬

rén wèn shuí   duì yǐ míng   wú yǔ wǒ   bù fēn míng
人问谁         对以名       吾与我         不分明

yòng rén wù   xū míng qiú   tǎng bù wèn   jí wéi tōu
用人物         须明求         倘不问         即为偷

jiè rén wù   jí shí huán   hòu yǒu jí   jiè bù nán
借人物         及时还         后有急         借不难

 

 

 

xìn
【信】

fán chū yán   xìn wéi xiān   zhà yǔ wàng   xī kě yān
凡出言         信为先         诈与妄         奚可焉
huà shuō duō   bù rú shǎo   wéi qí shì   wù nìng qiǎo
话说多         不如少         惟其是         勿佞巧
jiān qiǎo yǔ   huì wū cí   shì jǐng qì   qiè jiè zhī
奸巧语         秽污词         市井气         切戒之
jiàn wèi zhēn   wù qīng yán   zhī wèi dì   wù qīng chuán
见未真         勿轻言         知未的         勿轻传
shì fēi yí   wù qīng nuò   gǒu qīng nuò   jìn tuì cuò
事非宜         勿轻诺         苟轻诺         进退错
fán dào zì   zhòng qiě shū   wù jí jí   wù mó hū
凡道字         重且舒         勿急疾         勿模糊
bǐ shuō cháng   cǐ shuō duǎn   bù guān jǐ   mò xián guǎn
彼说长         此说短         不关己         莫闲管
jiàn rén shàn   jí sī qí   zòng qù yuǎn   yǐ jiàn jī
见人善         即思齐         纵去远         以渐跻
jiàn rén è   jí nèi xǐng   yǒu zé gǎi   wú jiā jǐng
见人恶         即内省         有则改         无加警
wéi dé xué   wéi cái yì   bù rú rén   dāng zì lì
唯德学         唯才艺         不如人         当自砺
ruò yī fú   ruò yǐn shí   bù rú rén   wù shēng qī
若衣服         若饮食         不如人         勿生戚
wén guò nù   wén yù lè   sǔn yǒu lái   yì yǒu què
闻过怒         闻誉乐         损友来         益友却
wén yù kǒng   wén guò xīn   zhí liàng shì   jiàn xiāng qīn
闻誉恐         闻过欣         直谅士         渐相亲
wú xīn fēi   míng wéi cuò   yǒu xīn fēi   míng wéi è
无心非        名为错         有心非         名为恶
guò nénggǎi   guī yú wú   tǎng yǎn shì   zēng yì gū
过能改         归于无         倘掩饰         增一辜

{saudioplayer}6dzgaz3.mp3{/saudioplayer}

ài zhòng
【爱    众】

fán shì rén   jiē xū ài   tiān tóng fù   dì tóng zài
凡是人         皆须爱         天同覆         地同载
xìng gāo zhě   míng zì gāo   rén suǒ zhòng   fēi mào gāo
行高者         名自高         人所重         非貌高
cái dà zhě   wàng zì dà   rén suǒ fú   fēi yán dà
才大者         望自大         人所服         非言大
yǐ yǒu néng   wù zì sī   rén suǒ néng   wù qīng zī
己有能         勿自私         人所能         勿轻訾
wù chǎn fù   wù jiāo pín   wù yàn gù   wù xǐ xīn
勿谄富         勿骄贫         勿厌故         勿喜新
rén bù xián   wù shì jiǎo   rén bù ān   wù huà rǎo
人不闲         勿事搅         人不安         勿话扰
rén yǒu duǎn   qiè mò jiē   rén yǒu sī   qiè mò shuō
人有短         切莫揭         人有私         切莫说
dào rén shàn   jí shì shàn   rén zhī zhī   yù sī miǎn
道人善         即是善         人知之         愈思勉
yáng ré nè   jì shì è   jí zhī shèn   huò qiě zuò
扬人恶         即是恶         疾之甚         祸且作
shàn xiāng quàn   dé jiē jiàn   guò bù guī   dào liǎng kuī
善相劝         德皆建         过不规         道两亏
fán qǔ yǔ   guì fēn xiǎo   yǔ yí duō   qǔ yí shǎo
凡取与         贵分晓         与宜多         取宜少
jiāng jiā rén   xiān wèn jǐ   jǐ bú yù   jí sù yǐ
将加人         先问己         己不欲         即速已
ēn yù bào   yuàn yù wàng   bào yuàn duǎn   bào ēn cháng
恩欲报         怨欲忘         抱怨短         报恩长
dài bì pú   shēn guì duān   suī guì duān   cí ér kuān
待婢仆         身贵端         虽贵端         慈而宽
shì fú rén   xīn bù rán   lǐ fú rén   fāng wú yán
势服人         心不然         理服人         方无言

{saudioplayer}7dzgqr3.mp3{/saudioplayer}

qīn rén
【亲 仁】

tóng shì rén   lèi bù qí   liú sú zhòng   rén zhě xī
同是人         类不齐         流俗众         仁者希
guǒ rén zhě   rén duō wèi   yán bú huì   sè bú mèi
果仁者         人多畏         言不讳         色不媚
néng qīn rén   wú xiàn hǎo   dé rì jìn   guò rì shǎo
能亲仁         无限好         德日进         过日少
bù qīn rén   wú xiàn hài   xiǎo rén jìn   bǎi shì huài
不亲仁         无限害         小人进         百事坏

{saudioplayer}8dzgylxw.mp3{/saudioplayer}

yú   lì   xué   wén
【 余 力 、学 文】

bú lì xíng   dàn xué wén   zhǎng fú huá   chéng hé rén
不力行         但学文         长浮华         成何人
dàn lì xíng   bù xué wén   rèn jǐ jiàn   mèi lǐ zhēn
但力行         不学文         任己见         昧理真
dú shū fǎ   yǒu sān dào   xīn yǎn kǒu   xìn jiē yào
读书法         有三到         心眼口         信皆要
fāng dú cǐ   wù mù bǐ   cǐ wèi zhōng   bǐ wù qǐ
方读此         勿慕彼         此未终         彼勿起
kuān wéi xiàn   jǐn yòng gōng   gōng fū dào   zhì sè tōng
宽为限         紧用功         工夫到         滞塞通
xīn yǒu yí   suí zhá jì   jiù rén wèn   qiú què yì
心有疑         随札记         就人问         求确义
fáng shì qīng   qiáng bì jìng   jī àn jié   bǐ yàn zhèng
房室清         墙壁净         几案洁         笔砚正
mò mó piān   xīn bù duān   zì bú jìng   xīn xiān bìng
墨磨偏         心不端         字不敬         心先病
liè diǎn jí   yǒu dìng chù   dú kàn bì   huán yuán chù
列典籍         有定处         读看毕         还原处
suī yǒu jí   juàn shù qí   yǒu quē huài   jiù bǔ zhī
虽有急         卷束齐        有缺坏         就补之
fēi shèng shū   bǐng wù shì   bì cōng míng   huài xīn zhì
非圣书         屏勿视         敝聪明         坏心志
wù zì bào   wù zì qì   shèng yǔ xián   kě xún zhì
勿自暴         勿自弃         圣与贤         可驯致